Vi utför olika typer av mättekniska uppdrag

På avdelningen mätteknik utför vi olika typer av mättekniska uppdrag. Det kan handla om inmätning av befintliga byggnader eller förhållanden inför ny- eller tillbyggnadsprojekt, utsättning av t ex hushörn, pålar eller stomlinjer. Det kan gälla byggnader såväl som gator, parkeringsytor, vägar eller ledningar. Efter att inmätning utförts kan mätresultaten bearbetas för att användas i en terrängmodell där beräkningar av schakt- respektive fyllnadsvolymer kan göras.

Uppföljning

En stor del av våra mätuppdrag består i sättningsuppföljning av framförallt äldre innerstadsbebyggelse. Dubbar monteras i husgrunder och precisionsavvägning utförs med utgångspunkt från närbelägen fixpunkt i berg. Gammal trägrundläggning ruttnar när grundvattennivåer sjunker och/eller grundvattnet förorenas av bakterier från t ex läckande avloppsledningar.

Mätningsuppdragen kan även handla om rörelsekontroll i samband med nybyggnad i närheten av slänter, vattendrag eller ledningar.

T.ex. ett pålningsarbete som bedrivs intill ett ur stabilitetssynvinkel känsligt område måste övervakas noggrant för att undvika att skred initieras.

I vårt mättekniska fältarbete använder vi totalstationer, GPS:er och avvägningsinstrument från Leica.