Grundförstärkning

Grundförstärkningar har utförts sedan 1970-talet. Speciellt Göteborg med omnejd är ett område bestående av besvärliga lerhaltiga markförhållanden som tyvärr orsakat många fastigheters sättningar. Idag gör den nya tekniken med slagna och borrade pålar att husen inte påverkas så mycket under grundförstärkningsarbetet.

Skador

Det vanligaste tecknet på att huset inte står helt stadigt är att dörrar och fönster börjar kärva, golven lutar och det uppstår sprickor på de väggar som gränsar till bärande väggar.'

En skada som förvärras, till exempel en murspricka som blir allt vidare, är tämligen meningslös att reparera innan man har fastställt själva orsaken och valt en lämplig metod att hejda utvecklingen. I de flesta fall krävs mer eller mindre omfattande grundförstärkningar.

Undersökning

Vårt jobb är att konstatera omfattningen på det som skall utföras. Ett grundförstärkningsarbete startar ofta med en geoteknisk undersökning. Vidare konstateras hur mycket och var i fastigheten sättningar förekommer genom att precisionsavvägningar görs under en viss tid som visar hur mycket och vilka väggar som sätter sig samt att provgropar grävs för att kontrollera befintliga pålar/rustbädd och deras kondition, grundvattennivån, betongsulors utbredning samt markmaterialuppbyggnad. Med kunskap om de befintliga förhållandena startar sedan vårt konstruktionsarbete.

Konstruktionen

Vi börjar med inmätning av befintliga väggar, kallmurar och avloppsstammar så att en korrekt ritning av fastigheten kan ritas upp, denna ligger sedan till grund för en lastnedräkning som visar husets vikt.

Med avseende på husets vikt och var huset sätter sig planeras storlek och placering av pålarna för bästa resultat. Entreprenören skall lätt kunna sätta sig in i ritningar och konstruktivt utförande. Pålarna består mestadels av stålrör som drivs ner i marken och sedan fylls med betong.

Utförandet

Dessa kan göras på olika sätt. Pålningar eller betongförstärkningar av själva grundmuren är vanligast. Sådana arbeten görs både från insidan och utsidan.

Program för undersökningen bör upprättas i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.