Geoteknik

Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper och dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet.

En geoteknisk undersökning ger bland annat svar på hur jorden är lagrad, vilka belastningar den tål, samt vilka eventuella förstärkningar som krävs i det aktuella projektet.

Varför görs en geoteknisk undersökning?

En av de första frågorna som behöver utredas i ett byggnadsprojekt är hur grundläggningen skall ske.

  • Krävs pålning eller kan grundläggningen ske enligt principen platta på mark?
  • Kommer sprängning att behövas inom någon del av området?
  • Tål marken en eventuell uppfyllnad utan att besvärande sättningar uppstår?


Vid närhet till brant slänt eller vattendrag kan även stabilitetsförhållandena behöva utredas för att undvika skred eller ras.

Provtagning

Vid en geoteknisk undersökning utförs sondering och provtagning i ett för det aktuella projektet antal erforderliga punkter. Fältarbetet utförs med borrbandvagn Geotech 604. Jordproverna undersöks i vårt geotekniska laboratorium. Fält- och laboratorieresultaten bearbetas och erforderliga beräkningar görs.

Slutresultaten redovisas på plan- och sektionsritningar, laboratoriebilagor samt i rapport med rekommendationer och restriktioner beträffande grundläggning, schaktning, sättnings- och stabilitetsförhållanden m.m.

Miljötekniska undersökningar

I samband med den geotekniska undersökningen kan det i förekommande fall vara lämpligt att utföra markradonmätning och/eller miljöteknisk markundersökning.

Kommunerna har ofta översiktliga radonkartor som visar om risk finns för höga radonvärden från marken/berget. Om översiktskarta visar att förhöjd risk finns, bör markradonmätning utföras så att rätt åtgärder kan vidtas vid byggnationen.

Vid misstanke eller vetskap om tidigare miljöstörande verksamhet bör en miljöteknisk markundersökning utföras. Program för undersökningen bör upprättas i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.