Verksamhet

Tellstedt verkar för att inom sina verksamhetsområden värna om en god långsiktig resurshushållning och ett ekologiskt hållbart samhälle samt säkerställa för en framtida god miljö där trygghet skapas för nästkommande generationer.

Byggkonstruktion

Tellstedt har sedan 1958 utfört beskrivningar, statiska beräkningar och konstruktionsritningar. Här förekommer både nyproduktion, renovering och om-/tillbyggnad. Även prefabricering finns inom konstruktionsavdelningen.

Projekt- & Byggledning

Vi börjar med tekniska och ekonomiska utredningar och fortsätter med projektering och konstruktion. Den stora fördelen är att allt detta sker inom samma företag. Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras korrekt för att säkerställa bästa kompetens anlitar vi om så erfordras underkonsulter med specialinriktning. Vi är även beställarens ombud gentemot myndigheter och entreprenörer.

Geoteknik

Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper och dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet. En geoteknisk undersökning ger bland annat svar på hur jorden är lagrad, vilka belastningar den tål, samt vilka eventuella förstärkningar som krävs i det aktuella projektet.

Mätteknik

På avdelningen mätteknik utför vi olika typer av mättekniska uppdrag. Det kan handla om inmätning av befintliga byggnader eller förhållanden inför ny- eller tillbyggnadsprojekt, utsättning av t ex hushörn, pålar eller stomlinjer.

Grundförstärkning

Grundförstärkningar har utförts sedan 1970-talet. Speciellt Göteborg med omnejd är ett område bestående av besvärliga lerhaltiga markförhållanden som tyvärr orsakat många fastigheters sättningar. Idag gör den nya tekniken med slagna och borrade pålar att husen inte påverkas så mycket under grundförstärkningsarbetet.

Tak & Fasad

Vi har specialistkompetens inom fönster, fasader, balkonger och tak. Vi hanterar renovering av parkeringshus och liknande konstruktioner med betongskador.

Byggnadstekniska utredningar

Utöver vår konstruktions- och projektledningsverksamhet utför vi utredningar av olika karaktärer. Vi gör undersökningar och konstaterar fel eller brister som sedermera skall leda till att man kan angripa källan i konstruktionsfasen. Vattenläckage, grundförhållanden, och problem med betong är vanliga uppdrag.

Betong- undersökning/renovering

Det finns ett stort behov av att undersöka skadeorsaker och renovera betongkonstruktioner i vårt land.
Betongen har i många fall börjat närma sig eller nått sin "farliga ålder" och är nu i stort akut behov av reparation.