Sök i ett urval från våra referensobjekt

Malaga, Tjörn

Tellstedts uppdrag

Tellstedt har  utfört utredning, förprojektering, geotekniska undersökningar, statusbesiktning av kajkonstruktion med tillhörande åtgärdsförslag.  Aktuell status mars-2017 är att  Tellstedt har  fått i uppdrag att ta fram konstruktionshandlingar för etapp 1.

Åtgärd

Konsultuppdrag

Stad

Tjörn

Påbörjat

pågående vår 2017

Uppdragsgivare

AB Toftös

Övrigt

Exploateringsområdet ligger i havsmiljö där beställaren vill bygga exklusiva lägenheter. Ett antal byggander planeras att byggas till hälften över vatten. Utmanande delar i uppdraget har varit dålig släntstabilitet samt hårda krav kring vattentillstånd. Kundens ursprungliga förstudie visade på väldigt mycket spontning. Tellstedt hittade en lösning när man kunde använda befintlig kajkonstruktion och pålning, med mindre påverkan på den marina miljön. Aktuell status är att detaljplanen har vunnit laga kraft och Tellstedt har nu fått i uppdrag att ta fram konstruktionshandlingar för etapp 1.

Skriv ut

Situationsplan